به کلوپ مشتريان درنا خوش آمديد! باشگاه مشتریان درنا به عنوان یک واحد برقرار کننده ارتباطات با مشتریان و به منظور ایجاد ارتباطات مستقیم و منظم بین اعضا ایجاد شده است و عمل می کند. در این باشگاه خدمات فراوانی در اختیار شما قرار می گیرد که براي دسترسي کامل به امکانات و بهره مندي از خدمات می بایست عضويت خود را تکميل نماييد .