نکات مهم در تکميل فرم درخواست بازديد:
- پر نمودن تمام فيلدها الزامی است
- درقسمت "نام افراد مهمان" جهت صرفه جویی در زمان، می توانید اسامی را از فایلهای متنی بیرون copy و در قسمت مربوطه Paste نمایید
- واحد روابط عمومی پس از تخصيص زمان بازديد، مراتب را توسط نامه/تماس به اطلاع درخواست کننده محترم خواهد رساند